Direktori Ahli Majlis


SENARAI AHLI-AHLI MAJLIS

MAJLIS DAERAH SUBIS

 

2022-2024

Cr. Sulaiman b. Ahmad